о нама

story

НАША ПРИЧА

"Наше богато искуство, као и спрега стручних кадрова, преданости и посвећености очувања здравог окружења, гаранција су квалитета нашег пословања."
МИСИЈА

Водопривреда доо Пожаревац од свог оснивања обавља радове од општег друштвеног интеретса, активно учествује у изградњи, уређењу и одржавању система за одбрану од поплава, како спољних тако и унутрашњих вода. Посебна пажња придаје се активној улози у ванредним активностима у одбрани од поплава и леда, учествовање у пројектовању, изградњи и унапређењу система одбране од поплава и леда као и примени нових технологија у овом сегменту.

ВИЗИЈА

Водопривреда доо Пожаревац фокус ставља на едукацији нових, младих стручних кадрова као и на иновирању и модернизацији грађевинске и возне механизације. Наша визија је да подигнемо свест о екологији и заштити од штетног дејства вода, а највећу пажњу у будућности посветићемо преради отпадних вода. Велики значај придајемо сопственом унапређењу као специјализованог предузећа у ванредним ситуацијама као и надоградњи информационих технологија које ће бити примењене у свим сегментима пословања.

ИСТОРИЈСКИ ПУТ

...који је наше предузеће прешло од свог оснивања 1956. године...

images
images
images
images
images
images
images
images
Документарни филм снимљен поводом обележавања 60 година постојања

Водопривреда доо
Пожаревац

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Накнада за одводњавање је јавни приход, није нова обавеза за пољопривреднике (некада се звала водни допринос) и према законима Републике Србије сви обвезници је морају плаћати. Обвезник накнаде за одводњавање је власник или корисник пољопривредног, шумског, грађевинског и другог земљишта обухваћеног границама мелиоративних подручја.
Посао обрачуна и наплате накнаде за одводњавање поверен је ЈВП „Србијаводе“ Београд према Закону о водама од 1. јануара 2017. године. До тада је овај посао радила Пореска управа.
Преглед стања обвезника накнаде за одводњавање у надлежности ЈВП „Србијаводе“ може се проверити путем следећег линка... https://www.srbijavode.rs/app/naknada_za_odvodnjavanje.php
Водопривреда доо Пожаревац у склопу своје делатности НЕ обавља послове везане за дистрибуцију пијаће и/или техничке воде крајњим корисницима, и самим тим не врши наплату рачуна за месечну потрошњу, нити прима икакве рекламације везане за напред споменуто.