Часовне вредности водостаја

...са извештајних станица на водотоцима који су у надлежности Водопривреда доо Пожаревац.
Подаци су преузети са сајта Републичког хидрометеоролошког завода.

Аутоматска водомерна станица

река В. Морава
Љубичевски мост

 -340

Датум и време мерења:  13.07.2024 01:00

Кота редовне одбране од поплава: 450, ванредне: 600

Аутоматска водомерна станица

река Млава
Велико Село

 37

Датум и време мерења:  13.07.2024 01:00

Кота редовне одбране од поплава: 230, ванредне: 400

Аутоматска водомерна станица

река Пек
Кучево

 28

Датум и време мерења:  13.07.2024 01:00

Кота редовне одбране од поплава: 144, ванредне: 324

ВОДОПРИВРЕДА ПОЖАРЕВАЦ

...од свог оснивања 1956. године, послује на територији Браничевског, Подунавског и Борског округа. Као предузеће које се бави послом од општег друштвеног интереса, тежимо да допринесемо подизању свести о екологији и заштити од штетног дејства вода, а највећу пажњу посвећујемо преради отпадних вода.

Активно учествујемо у изградњи, уређењу и одржавању система за одбрану од поплава, како спољних тако и унутрашњих вода, а посебан акценат стављамо на активно учествовање у ванредним активностима у одбрани од поплава и леда.

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

... којом се бавимо је 4291 – Изградња хидротехничких објеката и она подразумева следеће активности ...

 • спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
 • старање о функционисању водних објеката и система;
 • одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
 • одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
 • извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима,
 • праћење стања водних објеката.

ВРСТА РАДОВА

...које обавља наше предузеће како би испунило уговорне обавезе према инвеститорима,
а самим тим и решило проблеме угрожених насеља у околини слабих места или оштећења на заштитним водопривредним објектима..

images
Земљани радови

Употребом грађевинске и теретне механизације врши се ископ, утовар и транспорт материјала из ископа на захтевану локацију (одлагалиште). Исто тако, врши се уклањање песка, муља и другог материјала из корита водених токова који се ту наталожио услед спољних утицаја чиме се обезбеђује несметан ток. У случају да је прилаз механизације онемогућен, радови се изводе ручно.

images
Биљна вегетација

Ова група радова подразумева сузбијање вегетације (стабала, шибља, корова и др.) како машински - косачицама, тарупима и моторним тестерама, тако и ручно на локацијама где је отежан приступ механизацији. Осим споменутих механичких метода, примењују се и хемијске применом разних препарата, а и биолошке - порибљавањем затрављених канала.

images
Објекти на каналској мрежи

У оквиру ове групе врше се радови на изградњи мостова, пропуста и осталих објеката који омогућавају несметано функционисање система за наводњавање/одводњавање и заштиту од штетног дејства вода.

images
Радови у камену

Услед колебања водостаја и природног тока воде долази до ерозије земљаног материјала (одрона) са обала река, а понекад и даље са заштитних насипа. Да би се ако не спречила , оно максимално успорила оваква појава, врши се набавка, допремање и уградња камена на угроженим деловима речних обала и по потреби насипа.

Лиценце и сертификати

ВОДОПРИВРЕДНА ЛИЦЕНЦА

Поседујемо решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о издавању лиценце за обављање послова у области управљања водама у Браничевском округу и Неготину за обављање послова:

 • спровођења одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
 • одржавања регулационих изаштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
 • одржавања мелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
 • извођења санаоциних радова и хитних интервенција на заштитиним и регулационим објектима;
 • старања о функционисању водних објеката и система,
 • праћења стања вода.
ВЕЛИКА ЛИЦЕНЦА

Поседујемо и лиценцу И080Г3 - Извођење радова на хидротехничким објектима за регулационе радове за заштиту од великих вода градских подручја и руралних површина већих од 300ha које издаје надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

имамо успостављене системе менаџмента...
SRPS ISO 9001:2015

Систем менаџмента квалитетом

SRPS ISO 14001:2015

Систем менаџмента животном средином

SRPS ISO 45001:2018

Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду

ГЛАВНИ ИНВЕСТИТОРИ

... са којима је наше предузеће имало част и привилегију да сарађује у претходном периоду